Flat Icons from Pixeden.com

 • flat-arrow
 • flat-bag
 • flat-bag2
 • flat-book
 • flat-calculator
 • flat-calendar
 • flat-camera
 • flat-card
 • flat-clock
 • flat-comment
 • flat-compas
 • flat-config
 • flat-console
 • flat-count
 • flat-disk
 • flat-diskette
 • flat-download
 • flat-file
 • flat-film
 • flat-garbage
 • flat-graph
 • flat-letter
 • flat-lock
 • flat-love
 • flat-mail
 • flat-map
 • flat-media
 • flat-money
 • flat-news
 • flat-note
 • flat-notepad
 • flat-openmail
 • flat-photo
 • flat-portfolio
 • flat-print
 • flat-responsive
 • flat-ribbon
 • flat-safe
 • flat-shop
 • flat-statistic
 • flat-tablet
 • flat-ticket
 • flat-truck
 • flat-tv
 • flat-ui
 • flat-upload
 • flat-upload2
 • flat-wallet
 • flat-phone
 • flat-help
 • flat-check
 • flat-search
 • flat-drop
 • flat-voicemail
 • flat-phone2
 • flat-culture
 • flat-user
 • flat-statistic2
 • flat-map2
 • flat-flag
 • flat-football
 • flat-weather
 • flat-folder
 • flat-view

Business Icons

 • icon-abacus
 • icon-addtocart
 • icon-alertpay
 • icon-appointment-agenda
 • icon-bank
 • icon-barchartalt
 • icon-barcode
 • icon-bill
 • icon-bitcoin
 • icon-breakable
 • icon-briefcase
 • icon-briefcasethree
 • icon-briefcasetwo
 • icon-calcdivide
 • icon-calcequals
 • icon-calcminus
 • icon-calcmultiply
 • icon-calcplus
 • icon-calculator
 • icon-calculatoralt
 • icon-calendarthree
 • icon-cashregister
 • icon-coinsalt
 • icon-coupon
 • icon-creditcard
 • icon-desklamp
 • icon-dollar
 • icon-dollaralt
 • icon-emptycart
 • icon-euro
 • icon-euroalt
 • icon-exchange-currency
 • icon-factory
 • icon-gift
 • icon-googlewallet
 • icon-invoice
 • icon-law
 • icon-mastercard
 • icon-microsoftoffice
 • icon-money-cash
 • icon-moneyalt
 • icon-moneybag
 • icon-news
 • icon-officechair
 • icon-paypal
 • icon-piggybank
 • icon-playstore
 • icon-podium
 • icon-pound
 • icon-poundalt
 • icon-purse
 • icon-qrcode
 • icon-rouble
 • icon-rubberstamp
 • icon-sale
 • icon-salealt
 • icon-shoebox
 • icon-shopping-cart
 • icon-shopping
 • icon-shoppingbag
 • icon-shoppingcartalt
 • icon-shredder
 • icon-skrill
 • icon-squareapp
 • icon-statistics
 • icon-stockdown
 • icon-stocks
 • icon-stockup
 • icon-store
 • icon-tagalt-pricealt
 • icon-thissideup
 • icon-ticket
 • icon-tie-business
 • icon-timeline
 • icon-value-coins
 • icon-visa
 • icon-wallet
 • icon-westernunion
 • icon-workshirt
 • icon-yen
 • icon-yenalt

Communication Icons

 • icon-addfriend
 • icon-adduseralt
 • icon-amazon
 • icon-archive
 • icon-at
 • icon-avatar
 • icon-avataralt
 • icon-banuser
 • icon-banuseralt
 • icon-basecamp
 • icon-behance
 • icon-bing
 • icon-birthday
 • icon-blankstare
 • icon-blogger-blog
 • icon-bookmark
 • icon-bookmarkalt
 • icon-bookmarkfour
 • icon-bookmarkthree
 • icon-browser
 • icon-businesscardalt
 • icon-chat
 • icon-chrome
 • icon-closetab
 • icon-closewindow
 • icon-cmd
 • icon-comment
 • icon-commentlove
 • icon-commentround
 • icon-commentroundempty
 • icon-commentroundtyping
 • icon-commentroundtypingempty
 • icon-commentsmiley
 • icon-commenttyping
 • icon-contact-businesscard
 • icon-delicious
 • icon-designcontest
 • icon-deviantart
 • icon-digg
 • icon-draft
 • icon-dribbble
 • icon-dropbox
 • icon-emailalt
 • icon-emailexport
 • icon-emailforward
 • icon-emailimport
 • icon-emailrefresh
 • icon-envelope
 • icon-evernote
 • icon-facebook
 • icon-facebookalt
 • icon-fbdislike
 • icon-fblike
 • icon-findfriends
 • icon-firefox
 • icon-flickr
 • icon-flickralt
 • icon-forrst
 • icon-foursquare
 • icon-gmail
 • icon-googledrive
 • icon-googleplus
 • icon-grooveshark
 • icon-groups-friends
 • icon-happy
 • icon-heart
 • icon-heartempty-love
 • icon-inbox
 • icon-inboxalt
 • icon-incomingcall
 • icon-instagram
 • icon-lastfm
 • icon-laugh
 • icon-lifehacker
 • icon-linkedin
 • icon-mega
 • icon-missedcall
 • icon-myspace
 • icon-newtab
 • icon-newwindow
 • icon-ninegag
 • icon-notificationbottom
 • icon-notificationtop
 • icon-openid
 • icon-outbox
 • icon-outgoingcall
 • icon-path
 • icon-phone-call
 • icon-phonealt
 • icon-phonebook
 • icon-phonebookalt
 • icon-phonemic
 • icon-phoneold
 • icon-photobucket
 • icon-pocket
 • icon-post
 • icon-postalt
 • icon-quote
 • icon-rdio
 • icon-reademail
 • icon-reademailalt
 • icon-reddit
 • icon-removefriend
 • icon-removeuseralt
 • icon-retweet
 • icon-rss
 • icon-sad
 • icon-share-alt
 • icon-share
 • icon-sharethree
 • icon-skype
 • icon-skypeaway
 • icon-skypebusy
 • icon-skypeoffline
 • icon-skypeonline
 • icon-smile
 • icon-spotify
 • icon-star-empty
 • icon-star
 • icon-stumbleupon
 • icon-tagvertical
 • icon-technorati
 • icon-theverge
 • icon-thinking
 • icon-thumbs-down
 • icon-thumbs-up
 • icon-tumblr
 • icon-twitter
 • icon-user
 • icon-useralt
 • icon-vimeo
 • icon-vk
 • icon-yahoo
 • icon-yelp
 • icon-youtube

Computer / Mobile Icons

 • icon-aaabattery
 • icon-acsource
 • icon-alienware
 • icon-android
 • icon-antenna
 • icon-batteryaltcharging
 • icon-batteryaltfull
 • icon-batteryaltsixty
 • icon-batteryaltthird
 • icon-batterycharged
 • icon-batterycharging
 • icon-batteryeighty
 • icon-batteryempty
 • icon-batteryforty
 • icon-batteryfull
 • icon-batterysixty
 • icon-batterytwenty
 • icon-blackberry
 • icon-bluetooth
 • icon-bluetoothconnected
 • icon-brightness
 • icon-brightnessfull
 • icon-brightnesshalf
 • icon-capacitator
 • icon-cd-dvd
 • icon-circleadd
 • icon-circledelete
 • icon-circleselect
 • icon-clipboard-paste
 • icon-connected
 • icon-connectedpc
 • icon-copy
 • icon-createfile
 • icon-createfolder
 • icon-cursor
 • icon-cut-scissors
 • icon-dcsource
 • icon-deletefile
 • icon-deletefolder
 • icon-details
 • icon-detailsalt
 • icon-dialpad
 • icon-diode
 • icon-document
 • icon-download-alt
 • icon-download
 • icon-editalt
 • icon-explorerwindow
 • icon-favoritefile
 • icon-favoritefolder
 • icon-file
 • icon-finder
 • icon-firewire
 • icon-folder-close
 • icon-folder-open
 • icon-foldertree
 • icon-gpu-graphicscard
 • icon-hand-down
 • icon-hand-left
 • icon-hand-right
 • icon-hand-up
 • icon-handdrag
 • icon-handtwofingers
 • icon-hourglassalt
 • icon-imac
 • icon-install
 • icon-iphone
 • icon-keyboard
 • icon-keyboardalt
 • icon-lan
 • icon-laptop
 • icon-list
 • icon-loading-hourglass
 • icon-lockalt-keyhole
 • icon-macpro
 • icon-menu
 • icon-microsd
 • icon-mobile
 • icon-monitor
 • icon-mouse
 • icon-mousealt
 • icon-mutealt
 • icon-network
 • icon-networksignal
 • icon-networksignalalt
 • icon-nexus
 • icon-nfc
 • icon-notes
 • icon-off
 • icon-packarchive
 • icon-pebble
 • icon-plug
 • icon-powerjack
 • icon-powerplug
 • icon-presentation
 • icon-print
 • icon-processorthree
 • icon-programclose
 • icon-programok
 • icon-rar
 • icon-raspberrypi
 • icon-resistor
 • icon-restart
 • icon-router
 • icon-routeralt
 • icon-save-floppy
 • icon-screenshot
 • icon-sd
 • icon-search
 • icon-searchdocument
 • icon-searchfolder
 • icon-sharedfile
 • icon-shutdown
 • icon-sidebar
 • icon-signal
 • icon-sim
 • icon-simalt
 • icon-spreadsheet
 • icon-syncalt
 • icon-tablet
 • icon-terminal
 • icon-terminalalt
 • icon-tethering
 • icon-th-large
 • icon-th-list
 • icon-th
 • icon-touchpad
 • icon-trash
 • icon-trashempty
 • icon-trashfull
 • icon-treediagram
 • icon-trojan
 • icon-ubuntu
 • icon-unpackarchive
 • icon-upload
 • icon-uploadalt
 • icon-usb
 • icon-usbalt
 • icon-usbplug
 • icon-vinyl
 • icon-volume-down
 • icon-volume-off
 • icon-volume-up
 • icon-webcam
 • icon-webcamalt
 • icon-wifi
 • icon-windowseight
 • icon-zip

Design / Writing Icons

 • icon-addshape
 • icon-adjust
 • icon-adobe
 • icon-align-center
 • icon-align-justify
 • icon-align-left
 • icon-align-right
 • icon-alignbottomedge
 • icon-alignhorizontalcenter
 • icon-alignleftedge
 • icon-alignrightedge
 • icon-aligntopedge
 • icon-alignverticalcenter
 • icon-bold
 • icon-book
 • icon-bookalt
 • icon-bottomborder
 • icon-brush
 • icon-bucket
 • icon-canvas
 • icon-canvasrulers
 • icon-circleselection
 • icon-clearformatting
 • icon-colors
 • icon-copyright
 • icon-crayon
 • icon-creativecommons
 • icon-cube
 • icon-design
 • icon-distributehorizontalcenters
 • icon-distributeverticalcenters
 • icon-dotlist
 • icon-dreamweaver
 • icon-elipse
 • icon-eraser
 • icon-excludeshape
 • icon-exposure
 • icon-eyedropper
 • icon-featheralt-write
 • icon-flash
 • icon-flashplayer
 • icon-font
 • icon-fontcase
 • icon-fullborders
 • icon-gradient
 • icon-hexagon-polygon
 • icon-horizontalborder
 • icon-illustrator
 • icon-indent-left
 • icon-indent-right
 • icon-ink
 • icon-inkpen
 • icon-innerborders
 • icon-insertbarchart
 • icon-insertpicture
 • icon-insertpicturecenter
 • icon-insertpictureleft
 • icon-insertpictureright
 • icon-insertpiechart
 • icon-intersectshape
 • icon-invert
 • icon-italic
 • icon-kerning
 • icon-lasso
 • icon-layers
 • icon-layersalt
 • icon-leftborder
 • icon-lens
 • icon-line
 • icon-lineheight
 • icon-macro-plant
 • icon-magazine
 • icon-marker
 • icon-mergeshapes
 • icon-moleskine
 • icon-noborders
 • icon-numberlist
 • icon-outerborders
 • icon-pagebreak
 • icon-paintbrush
 • icon-paintroll
 • icon-paintrollalt
 • icon-palette-painting
 • icon-pattern
 • icon-pen
 • icon-pencil
 • icon-photoshop
 • icon-piano
 • icon-picture
 • icon-pilcrow
 • icon-polygonlasso
 • icon-portrait
 • icon-precisecursor
 • icon-rectangle
 • icon-resize
 • icon-rightborder
 • icon-rotateclockwise
 • icon-rotatecounterclockwise
 • icon-roundrectangle
 • icon-ruler
 • icon-selection-rectangleselection
 • icon-selectionadd
 • icon-selectionintersect
 • icon-selectionremove
 • icon-shapes
 • icon-sortbynameascending-atoz
 • icon-sortbynamedescending-ztoa
 • icon-sortbysizeascending
 • icon-sortbysizedescending
 • icon-sphere
 • icon-spray
 • icon-sticker
 • icon-strikethrough
 • icon-subscript
 • icon-subtractshape
 • icon-superscript
 • icon-text-height
 • icon-text-width
 • icon-textcursor
 • icon-textfield
 • icon-texture
 • icon-threecolumns
 • icon-threed
 • icon-topborder
 • icon-transform
 • icon-triangle
 • icon-twocolumnsleft
 • icon-twocolumnsleftalt
 • icon-twocolumnsright
 • icon-twocolumnsrightalt
 • icon-underline
 • icon-vector
 • icon-verticalborder
 • icon-wacom
 • icon-wizardalt
 
[idz_icon name="icon-book"]
Icon Parameter

 • name : name of icon

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *